การจองใช้เครื่องมือด้วยตนเอง

 การจองใช้เครื่องมือด้วยตนเอง

  1. ผู้ใช้บริการจะต้องจองใช้เครื่องมือล่วงหน้าโดยจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ทุกรายการเครื่องมือ
  2. กรณีผู้ใช้บริการจองใช้เครื่องแล้วยกเลิกการจอง จะต้องแจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันหรือตามระยะเวลาที่กำหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หากผู้ใช้บริการยกเลิกการจองโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ศูนย์ฯ จะดําเนินการคิดค่าปรับจองใช้เครื่องแล้วไม่มาใช้และไม่ติดต่อแจ้งยกเลิกการจองใช้งาน จะคิดค่าปรับในอัตราขั้นต่ำ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 500 บาท หรือปรับครึ่งหนึ่งของอัตราค่าใช้เครื่องของรายการ เครื่องมือที่ประกาศไว้ (กรณีของเครื่อง HPLC, GC-MS คิดค่าปรับ 500 บาท/วัน) สําหรับการยกเลิกการจองกรณีที่ ผู้ใช้บริการจองใช้เครื่องแล้ว และได้มาใช้เครื่องพบว่าตัวอย่างไม่เหมาะสมที่จะทดสอบต่อได้ สามารถทําการยกเลิกการใช้เครื่องได้ โดยให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เพื่อพิจารณายกเลิกการใช้เครื่องนั้นๆ และกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถมาใช้เครื่องได้และไม่ได้ยกเลิกการจองใช้เครื่อง เนื่องจากผู้ใช้บริการเกิดอุบัติเหตุหรือไม่สบาย ให้ผู้ใช้บริการนําใบรับรองแพทย์ หรือเอกสารรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษามาประกอบ เพื่อยกเว้นค่าปรับของการจองใช้เครื่องนั้นๆ
  3. กรณีผู้ใช้บริการจองใช้เครื่องแล้วมาใช้เครื่องช้ากว่า 1 ชั่วโมงหรือตามระยะเวลาที่กำหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ศูนย์ฯ จะถือว่าผู้ใช้บริการสละสิทธิ์การใช้เครื่องและจะคิดค่าปรับในอัตราเดียวกันกับกรณีไม่แจ้งยกเลิกการจอง
  4. กรณีที่ผู้ใช้บริการจองใช้เครื่องมือเป็นระยะเวลาที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานจริง ศูนย์ฯจะดําเนินการตามบทลงโทษที่เหมาะสมต่อไป
  5. การจองใช้เครื่องมือจองผ่านระบบ Internet หากท่านไม่สะดวกในการจองผ่านระบบ Internet ท่านสามารถ จองโดยโทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ จองผ่านระบบ Internet แทน ในเวลาทําการของศูนย์ เครื่องมือฯเท่านั้น